NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

PKK

NAJWAŻNIEJSZE
NIEZBĘDNE
INFORMACJE
PRZED ZAPISEM
NA KURS PRAWA JAZDY. 

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

AKTUALNE PROMOCJE
ZACHĘCAJĄCE CENOWO
I OFERTOWO
DO ZAPISÓW NA
KURS PRAWA JAZDY. 

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

NAJCZĘŚCIEJ
ZADAWANE
PYTANIA
KANDYDATÓW
NA KIEROWCĘ. 

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

INFORMACJE
DOTYCZĄCE
SPOSOBÓW
PŁATNOŚCI ZA KURS
PRAWA JAZDY. 

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

1. Ile trzeba mieć lat, aby zrobić prawo jazdy kat. B?

Należy mieć ukończone 18 lat.

Jeżeli nie ukończyłeś 18 roku życia konieczne jest posiadanie zgody prawnego opiekuna. Szkolenie można rozpocząć 3 miesiące przed ukończeniem wymaganego wieku albo 12 miesięcy wcześniej – w przypadku uczniów szkół, których program nauczania obejmuje takie szkolenie.


 

2. Jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać prawo jazdy?

O prawo jazdy może się ubiegać ten, kto przebywa na terytorium RP przez co najmniej 185 dni w każdym roku kalendarzowym. Dodatkowo należy spełnić poniższe warunki:

Uzyskać orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem,
Ukończyć szkolenie, które prowadzi szkoła nauki jazdy,
Pozytywnie zdać egzamin państwowy w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego.


 

3. Czy posiadają Państwo u siebie takie pojazdy jak na egzaminie państwowym?

Do Państwa dyspozycji oddajemy samochody identyczne jak auta egzaminacyjne.


 

4. Czy rozpoczynając kurs na prawo jazdy trzeba obowiązkowo posiadać profil kandydata na kierowcę?

Tak, rozpoczynając kurs na prawo jazdy należy obowiązkowo posiadać profil kandydata na kierowcę. Najpóźniej w dniu rozpoczęcia kursu musi zostać dostarczony numer PKK nadany przez UM do biura.


 

5. Czy będąc na kursie można zmienić instruktora?


 

6. Czym skutkuje nieobecność na zajęciach praktycznych?

7. Jak przebiega egzamin Państwowy?

WAŻNE INORMACJE DOTYCZĄCE EGZAMINU

Część teoretyczna egzaminu państwowego obejmuje:

20 pytań z wiedzy podstawowej, w tym:

– 10 pytań o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego (3 pkt)
– 6 pytań o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego (2 pkt)
– 4 pytania o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego (1 pkt)


12 pytań z wiedzy specjalistycznej w zakresie poszczególnych kategorii prawa jazdy, w tym:-

– 6 pytań o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego (3 pkt)
– 4 pytania o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego (2 pkt)
– 2 pytania o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego (1 pkt)


Czas trwania egzaminu: 25 minut.

Cały test jest jednokrotnego wyboru.

Udzielenie odpowiedzi na zadanie polega na:

– Wyborze z dwóch zaproponowanych odpowiedzi oznaczonych wyrazami „TAK” albo „NIE” jednej odpowiedzi (dotyczy pytań z bazy wiedzy podstawowej). Na przeczytanie treści osoba egzaminowana ma 20 sekund, po czym na udzielenie odpowiedzi ma 15 sekund.
– Wyborze z trzech zaproponowanych odpowiedzi oznaczonych literami A, B i C jednej odpowiedzi (dotyczy pytań z bazy wiedzy specjalistycznej). Na przeczytanie pytania i udzielenie odpowiedzi osoba egzaminowana ma 50 sekund.
Suma punktów możliwych do uzyskania z części teoretycznej wynosi 74.
Osoba egzaminowana uzyskuje pozytywny wynik z części teoretycznej egzaminu państwowego w przypadku uzyskania co najmniej 68 punktów.
Raz udzielona i zatwierdzona odpowiedź jest wiążąca, tzn. nie ma możliwości cofania się do poszczególnych pytań.


 

8. Jak długo ważny jest egzamin teoretyczny?

Od 24 sierpnia 2014 roku obowiązuje bezterminowa ważność egzaminu teoretycznego na prawo jazdy. Wcześniej, w art. 52 ustawy o kierujących pojazdami widniał zapis o sześciomiesięcznym okresie jego ważności. Obecnie, jeśli osoba, która chce nabyć uprawnienia do kierowania pojazdem i ma zaliczoną cześć teoretyczną egzaminu na prawo jazdy, a z jakichś powodów nie może dokończyć jego praktycznej części (np. po zaliczeniu egzaminu teoretycznego wyjedzie gdzieś za granicę, rozchoruje się, bądź po prostu będzie kilkukrotnie pochodzić do egzaminu praktycznego) to nie musi ponownie zdawać części teoretycznej. Wystarczy, że przedstawi dokumenty świadczące o pozytywnym wyniku egzaminu teoretycznego i może przystąpić do sprawdzianu praktycznego.