AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI

PKK

NAJWAŻNIEJSZE
NIEZBĘDNE
INFORMACJE
PRZED ZAPISEM
NA KURS PRAWA JAZDY. 

AKTUALNOŚCI

AKTUALNE PROMOCJE
ZACHĘCAJĄCE CENOWO
I OFERTOWO
DO ZAPISÓW NA
KURS PRAWA JAZDY. 

AKTUALNOŚCI

NAJCZĘŚCIEJ
ZADAWANE
PYTANIA
KANDYDATÓW
NA KIEROWCĘ. 

AKTUALNOŚCI

INFORMACJE
DOTYCZĄCE
SPOSOBÓW
PŁATNOŚCI ZA KURS
PRAWA JAZDY. 

INFORMACJE O TERMINACH NAJBLIŻSZYCH SZKOLEŃ

Kurs na prawo jazdy rozpoczynamy
w każdy drugi wtorek miesiąca.
Terminy kursu w 2016 roku:

09.08.2016 

08.11.2016 

13.09.2016 

13.12.2016 

11.10.2016 

1.Wysłanie swoich danych mailem na adres:
2.Telefonicznie pod numerem tel.kom.
3.Osobiście w biurze mieszczącym się pod adresem:

Testy na prawo jazdy – wszystkie pytania
egzaminacyjne na 2016r.

UWAGA!!!

ZMIANY W PRZEPISACH OD 19 STYCZNIA 2013 r.

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 roku w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach reguluje przepisy Ustawy o kierujących pojazdami z dnia 5 stycznia 2011 roku, która weszła w życie dnia 19 stycznia 2013 roku.

Najważniejsze zmiany, mające bezpośrednie przełożenie dla osób ubiegających się o prawo jazdy to:
1. Wymagane dokumenty dla kursanta i OSK.
2. Sposób zapisu na kurs prawa jazdy.
3. Sposób przeprowadzenia i zakres części teoretycznej egzaminu państwowego.

WYMAGANE DOKUMENTY DLA KURSANTA ORAZ SPOSÓB ZAPISU NA KURS PRAWA JAZDY.

Do zapisu na kurs prawa jazdy potrzebny jest Profil Kandydata na Kierowcę (PKK), który można uzyskać we właściwym ze wzglę-du na zamieszkanie (tam gdzie posiadamy stały meldunek) Starostwie (Wydziale Komunikacji). 

SZCZEGÓŁOWY OPIS W ZAKŁADCE ZAPISY — PKK. 

Wydział Komunikacji ( Starostwa) wygeneruje nam Identyfikator do PKK, który potrzebny jest do zapisu w szkole nauki jazdy w celu rozpoczęcia kursu prawa jazdy. PKK musi być dostarczony szkole najpóźniej przed rozpoczęciem pierwszych zajęć teoretycznych! Sposób przeprowadzenia i zakres części teoretycznej egzaminu państwowego — szczegółowy opis w zakładce Zapisy — najczęściej zadawane pytania. 

WAŻNOŚĆ EGZAMINU TEORETYCZNEGO. 

Od 24 sierpnia 2014 roku obowiązuje bezterminowa ważność egzaminu teoretycznego na prawo jazdy. Wcześniej, w art. 52 ustawy o kierujących pojazdami widniał zapis o sześciomiesięcznym okresie jego ważności. Obecnie, jeśli osoba, która chce nabyć uprawnienia do kierowania pojazdem i ma zaliczoną cześć teoretyczną egzaminu na prawo jazdy, a z jakichś powodów nie może dokończyć jego praktycznej części (np. po zaliczeniu egzaminu teoretycznego wyjedzie gdzieś za granicę, rozchoruje się, bądź po prostu będzie kilkukrotnie pochodzić do egzaminu praktycznego) to nie musi ponownie zdawać części teoretycznej. Wystarczy, że przedstawi dokumenty świadczące o pozytywnym wyniku egzaminu teoretycznego i może przystąpić do sprawdzianu praktycznego.